Algemene Voorwaarden webshop

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten aangeboden en overeenkomsten gesloten door Kg Darts

 

1.2 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kg Darts is gegeven

 

1.3 Indien ook U (de koper) naar uw algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de klant niet van toepassing

 

1.4 Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt van levering wordt daaronder tevens het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook verstaan

 

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

 

2.1 Ondanks betrachte zorgvuldigheid, garandeert Kg Darts niet de juistheid van de gegevens vermeld op deze internetsite. De site is bedoeld als aanduiding van artikelen en accessoires die geleverd kunnen worden. Prijzen en specificaties kunnen zonder nadere vooraankondiging gewijzigd worden.

 

2.2 Een aanbod van de koper om een overeenkomst aan te gaan wordt geacht te zijn gedaan wanneer Kg Darts het door de koper volledig ingevuld bestelformulier heeft ontvangen. Een overeenkomst komt tot stand na een emailbevestiging van Kg Darts

 

2.3 Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen zijn alleen bindend indien deze door Kg darts schriftelijk zijn vastgelegd

 

2.4 Koper en Kg darts komen uitdrukkelijk overeen dat door de elektronische communicatievorm een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan deze voorwaarden en bestelprocedure is voldaan. Met name ook het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding.

 

Artikel 3. Prijzen

 

3.1 Alle Prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, inclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten en eventuele verwijderingsbijdrage. Kg Darts geeft de kosten van de verzending uiterlijk bij totstandkoming van de overeenkomst aan de koper op.

 

3.2 De wijze van verpakken en verzenden en de keuze van het verpakkingsmateriaal worden door Kg Darts bepaald. Verpakkingen worden, tenzij anders schriftelijk overeen gekomen, niet door Kg Darts terug genomen.

 

3.3 De prijzen van Kg Darts zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren.

 

3.4 Als op prijslijsten, orderbevestigingen en prijsopgaven van Kg Darts onjuiste prijzen vermeld staan, behouden wij ons het recht alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De koper kan alsdan de overeenkomst ontbinden door dit schriftelijk binnen  14 dagen kenbaar te maken en daarbij de geleverde goederen retour te zenden.

3.5 Wijzigingen of foutieve vermeldingen in prijzen, omschrijvingen en aanbiedingen zoals die op de site vermeld staan zijn onder voorbehoud en kunnen ten alle tijde gewijzigd worden.

 

Artikel 4. Betalingen

 

4.1 Als Kg Darts na het aangaan van de overeenkomst in redelijkheid twijfel kan hebben omtrent de kredietwaardigheid van de koper kan zij voor (verder) te presteren, verlangen dat de koopsom vooruitbetaald wordt, of dat er een deugdelijke bankgarantie word gesteld, maximaal ter hoogte van het bedrag dat Kg darts onder de overeenkomst van de koper te vorderen mocht hebben, dit naar keuze van Kg Darts.

 

4.2 Door het verstrijken van de betalingstermijn is de koper in verzuim. In dit geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook, van Kg Darts op de koper onmiddellijk opeisbaar.

 

4.3 Bij niet of niet-tijdige betaling door de koper is deze vanaf de dag waarop de betaling aan Kg Darts uiterlijk plaats diende te vinden tot aan de dag der algehele voldiening over het openstaande bedrag een rent verschuldigd van 2,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle wordt gerekend.

 

4.4 Ten laste van de koper komen tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Kg Darts als gevolg van het door de koper niet nakomen van diens verplichtingen heeft moeten maken.

 

4.5 In het geval van niet (tijdige) betaling Kg Darts bevoegd 9verdere0 levering van zaken op te schorten tot het  oment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten inbegrepen.

 

Artikel 5. Aflevering en leveringstermijn

 

5.1 Producten worden geleverd na betaling en per post verzonden. In het geval van een overschrijving, worden artikelen na ontvangst van het verschuldigde bedrag verzonden.

 

5.2 De door Kg Darts opgegeven levertijden gelden louter voor leveringen binnen Nederland en zullen nimmer kunnen beschouwd als fatale levenstermijn, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Bij (niet) tijdige levering dient Kg Darts derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarna een redelijke termijn zal gelden voor nakoming.

 

5.3 De door Kg Darts opgegeven levertijden gaan in op het moment dat de bestelling is bevestigd en de betaling is ontvangen.

 

5.4 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan de koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden c q. op het postkantoor worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden c q. afgeleverd op het postkantoor.

 

5.5 Verzoekt de koper om de levering van producten op een ander dan gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, kan Kg Darts hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.

 

5.6 Indien de koper om een geldige reden niet tevreden is met de geleverde producten, is de koper gerechtigd om de betreffende producten te retourneren aan Kg Darts, binnen een termijn van 14 dagen na afleverdatum, mits vergezeld van de factuur en in originele, niet beschadigde verpakking.

 

5.7 In het geval betreffende producten worden teruggezonden in overeenstemming met het vorige lid, zal Kg Darts zorgdragen voor een creditering van reeds betaalde bedragen, verminderd met de verzendkosten.

 

5.8 Kg Darts zal producten direct of uiterlijk binnen 14 dagen na retourname inspecteren.

 

5.9 Indien Producten beschadigd zijn zal Kg Darts de laagste van de volgende kosten in rekening brengen op het te crediteren bedrag. De herstelkosten dan wel de waarde van het product.

 

5.10 Behoudt de koper de producten, dan geeft de koper daarmee te kennen de producten onherroepelijk en volledig te accepteren. Vanzelfsprekend blijven de bepalingen van garantie onverminderd van kracht

 

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

 

6.1 Het eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de koper over nadat de koper de hieraan verschuldigde kosten volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

 

6.2 De koper mag de producten niet, voordat het eigendom daarvan is overgegaan, belasten, verkopen of doorleveren.

 

Artikel 7. Algemene verplichtingen en verantwoordelijkheden

 

7.1 De koper is geheel verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de toepassing van door Kg Darts geleverde producten en/of diensten.

 

7.2 Indien het eigendom van een product nog niet op de koper is overgegaan, zal de koper het betreffende product zorgvuldig en in overeenstemming met de eventuele (andere) gebruiksvoorschriften van Kg Darts c q. haar toeleveranciers behandelen en gebruiken.

 

7.3 De koper zal Kg Darts direct schriftelijk op de hoogte stellen wanneer enig onderdeel van de producten verloren mocht gaan dan wel beschadigd mocht raken.

 

7.4 De koper is verplicht de producten bij ontvangst te inspecteren e eventuele gebreken direct aan Kg Darts te melden.

 

Artikel 8. Intellectuele eigendom

 

8.1 Alle Rechten en intellectuele eigendom op aan de koper ter beschikking gestelde producten en verband houdend met deze internetsite berusten bij Kg Darts c q. haar toeleveranciers. Onder intellectueel eigendom wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekening- en modelrechten en/of andere (intellectuele eigendom ) rechten, waaronder tevens begrepen rechten op databanken en topografie van halfgeleiderproducten, of andere voorbrengeselen, alsmede al dan niet octrooibare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

 

8.2 De koper mag enig (gedeelte van een) product dat aan hem/haar door ter beschikking is gesteld niet namaken, of anders dan voor privégebruik wijzigen of aanpassen, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Kg darts.

 

8.3 De koper mag merken van Kg Darts niet gebruiken anders dan in verband met het product zelf.

8.4 Kg Darts verklaart dat naar haar beste weten geen inbreuk wordt gemaakt op de in Nederland geldende rechten van intellectueel eigendom van derden. Indien een acte wegens een inbreuk op dergelijke rechten is aangespannen of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, kan Kg Darts, naar haar keuze, onder meer betreffende of product vervangen of wijzigen, dan wel het recht verwerven om het gebruik van het merk of product voor te zetten.

 

8.5 De koper stelt Kg Darts direct schriftelijk in kennis van enige aansprakelijkstelling of rechtsmaatregel, gebaseerd op de stelling dat het gebruik van producten door Kg Darts inbreuk doet op enig Nederland geldend intellectueel eigendomsrecht.

 

8.6 Kg Darts aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wegens enig inbreuk als bedoeld in lid 3 en/of 4 van dit artikel, indien de inbreuk samenhangt met het feit dat de koper het product heeft aan Kg Darts en/of gewijzigd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kg Darts.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 

9.1 Behoudens de verplichtingen die voorkomen uit garantie, is Kg Darts nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en/of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Kg Darts is niet aansprakelijk voor gevolg- en/of bedrijfsschade, directe- en/of indirecte schade, winstderving en/of stilstand schade, daaronder begrepen gelden schade door de koper ontstaan door enige levering of het uitblijven van levering van zaken en/of door zaken zelf.

 

9.2 Kg Darts is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar internetsite wegens onderhoud of anderszins.

 

9.3 De koper is gehouden Kg Darts te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen haar mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat betreffende schade en/of kosten voor rekening van de koper komen.

 

9.4 Kg Darts aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de door haar geleverde informatie over de door haar aangeboden producten. Tevens sluit Kg Darts iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door haar gegeven adviezen en antwoorden.

 

Artikel 10. Overmacht

 

10.1 Indien Kg Darts door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden deze opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

 

10.2 Indien de overmachtstoestand 14 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade) vergoeding.

 

10.3 Onder overmacht wordt door Kg Darts verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd en/of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en/of stagnatie of andere problemen bij de productie door Kg darts of haar toeleveranciers en/of maatregelen van overheidsinstanties, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunningen.

 

10.4 Zowel de koper als Kg Darts zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.

 

Artikel 11. Toepasselijk recht en verdragen

 

11.1 Op de door Kg Darts gedane offertes en op alle door aangegane overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse Recht van toepassing.

 

11.2 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing met uitdrukkelijke uitsluiting van regels van internationaal privaatrecht waaronder het Weens koopgedrag.

 

Artikel 12. Geschillen Beslechting

 

12.1 Ieder geschil tussen partijen terzake van overeenkomst voor of bij uitsluiting voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement van rechtbank Overijssel (Zwolle), Tenzij partijen alsnog een andere vorm van geschillen beslechting overeenkomen.